سینی فینگرفود سرد ۳

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

مبوسه ۱۶عدد
کاناپه میگو ۱۸ عدد
رول گوشت و قارچ ۱۵ عدد( یا رول مرغ و بادمجون)
رول ژامبون ۱۴ عدد

سینی فینگرفود سرد ۲

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

سمبوسه ۱۶ عدد
رول ژامبون ۲۶ عدد
اسپرینگ رول سبزیجات ۱۵ عدد
کاناپه سبزیجات ۹ عدد

سینی فینگرفود سرد ۱

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

رول مرغ و بادمجون۱۵ عدد
رول ژامبون ۲۶عدد
میگو ۱۸ عدد
رول گوشت وقارچ ۱۵ عدد