سینی صبحانه

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

اپه پنیر و خیار
کاناپه پنیر و گردو و سبزی
کاناپه حلوا ارده
کاناپه خرما و گردو
۵۴ تایی