سینی صبحانه

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

اپه پنیر و خیار
کاناپه پنیر و گردو و سبزی
کاناپه حلوا ارده
کاناپه خرما و گردو
۵۴ تایی

سینی اردور مزه

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

این سینی ترکیبی از پنیر با مرغ، ژیگو ، سبزیجات ، ژامبون میباشد
(داخل هر سینی ۶ ردیف متنوع میتواند باشد)

سینی فینگرفود سرد ۴

فینگرفودها سرد هستن ولی همون روز سفارش آماده میشن
که مجموعا بین ۶۵ تا ۷۰ تکه میشود.

۳۰ اسپرینگ رول ۲ ردیف
۲۷ میگو ۳ ردیف